Learning Agility

Inteligencia a vzdelanie už nie sú jedinými predpokladmi úspechu na pracovisku

Pri výbere nových zamestnancov sa personalisti často rozhodujú na základe ich kompetencií, motivácie, inteligencie alebo osobnosti. Snažia sa predpovedať, aký úspešný bude človek v práci. Zapadne novoprijatý zamestnanec do tímu? Sadnú si s priamym manažérom? Ako sa bude vyvíjať výkon zamestnanca v priebehu času a ako bude rásť v rámci svojej odbornosti?


Čo ak sa však súčasná situácia na trhu úplne zmení? Od náplne práce jednotlivých pozícií až po zmeny, alebo úplné vymiznutie niektorých pracovných odvetví? Malo by potom HR hľadať nových ľudí, ktorí by prevzali novonastavené procesy? Na základe akých parametrov vieme predpovedať, či bude niekto v takejto úlohe úspešný?


IQ a vzdelanie už nie sú jedinými predpokladmi pracovného úspechu


S agilnými zamestnancami alebo s ľuďmi s vysokou kapacitou učenia si môžete byť istí, že máte „na palube“ ľudí, ktorí sa dokážu ľahko prispôsobiť novým alebo meniacim sa podmienkam. Títo zamestnanci sú zvedaví a sebakritickí. Budú sa rýchlejšie rozvíjať v prostredí, ktoré sa neustále mení, a budú ho aktívne vyhľadávať.


Learning agilita sa týka schopnosti prispôsobiť sa zmenám alebo novému prostrediu. Definícia hovorí: schopnosť rýchlo a flexibilne rozvíjať nové efektívne správanie na základe nových skúseností a toto správanie úspešne aplikovať. Rýchlejšie prispôsobenie vedie k vyššiemu výkonu.


Mapovanie agility bude v budúcnosti kľúčové, keďže už v súčasnosti sú pracovné miesta neisté, trhy sa neustále menia a pracovné oblasti sa vyvíjajú.

Learning agilita v merateľnom modeli

Na základe literatúry môžeme koncept learning agility zhrnúť do štyroch pilierov: zmenová agilita (Change Agility), výsledková agilita (Results Agility), sociálna agilita (People Agility) a mentálna agilita (Mental Agility). V spolupráci s TalentLogiQs sme koncept pretavili do merateľného modelu, ku ktorému sme pridali piaty pilier – kariérnu agilitu (Career Agility), a tak vyvinuli dotazník Learning Agility.


Čo meria dotazník Learning Agility? Mieru, do akej má jednotlivec postoj rýchlo sa prispôsobovať meniacim sa okolnostiam a či je alebo nie je schopný nastaviť smer svojej vlastnej kariére.

Zmenová agilita predstavuje nadšenie pre nové nápady a experimentovanie. Ľudia s vysokým skóre v oblasti zmenovej agility sa nevyhýbajú neznámym činnostiam, ale radi sa do nich púšťajú, radi objavujú a nachádzajú potešenie vo "všetkom novom".

Výsledková agilita (Results Agility) je o dosahovaní výsledkov aj napriek náročným podmienkam. Ľudia, ktorí dosahujú vysoké skóre v oblasti výsledkovej agility, dosahujú dobré výsledky pod tlakom, vyžarujú sebavedomie a darí sa im inšpirovať ostatných, aby zo seba vydali to najlepšie.

Sociálna agilita (People Agility) znamená sebapoznanie a porozumenie iným ľuďom. Ľudia s vysokým skóre v oblasti sociálnej agility chcú rozumieť ostatným, čím sa im darí získavať aj viac spätnej väzby a informácií. Majú zmysel pre diverzitu a štýl svojej práce alebo prejavu dokážu ľahko prispôsobiť cieľovej skupine.

Mentálna agilita (Mental Agility) je schopnosť analyzovať informácie alebo problém z rôznych uhlov pohľadu. Ľudia, ktorí dosahujú vysoké skóre v oblasti mentálnej agility, majú radi zložité situácie, rýchlo nachádzajú logické súvislosti a tiež radi vysvetľujú svoj spôsob myslenia ostatným. Ich otvorený pohľad podporuje kreativitu.

Kariérna agilita (Career Agility) sa vzťahuje na postoj jednotlivca k prevzatiu kontroly a riadeniu svojej kariéry. Ľudia s vysokým skóre v oblasti kariérnej agility sa ľahko prispôsobujú meniacim sa okolnostiam v rámci svojej vlastnej pozície alebo ľahko preberajú úlohy mimo svojej vlastnej roly.

Prečo si zvoliť learning agilitu?

✔️ Významný prediktor pracovného úspechu

✔️ Meranie agility alebo schopnosti učiť sa v meniacich sa podmienkach

✔️ Rýchlejšie prispôsobenie sa zmenám vedie k vyššej výkonnosti

✔️ Identifikácia ľudí, ktorí majú schopnosť rýchlo a efektívne sa učiť z nových skúseností

✔️ Spoliehanie sa na vedecky overenú metódu v dobe, kedy spoločnosti bojujú o talenty

✔️ Nástroj pre zamestnanca s odporúčaniami na rozvoj

Ako to funguje?

Learning Agility Report

Stiahnete si správu

3.

Obdržíte online pozvánku k hodnoteniu Learning agility

1.

2.

Vyplníte dotazník

Vyplníte dotazník (15 minút)

Report & výsledky

Report learning agility je jednoduchá správa pozostávajúca z dvoch častí:

  • výsledná správa zobrazuje skóre v piatich pilieroch a podrobne popísané skóre na subškálach, ktoré sú základom každého piliera
  • druhá časť správy poukazuje na silné stránky hodnotenej osoby a prináša niekoľko tipov pre jej ďalší rozvoj

Všetky skóre sú normalizované a uvedené v Sten skóre. STen 1 znamená veľmi nízke skóre v porovnaní s referenčnou skupinou, zatiaľ čo STen 10 znamená extrémne vysoké skóre.

Ako správu interpretovať?


Na prvý pohľad je možné vidieť, akú mieru agility dosahuje respondent v jednotlivých oblastiach.

  • Mentálna agilita (Mental Agility)

V tomto reporte vidíme, že respondent je otvorený zmenám a snaží sa pozerať na problémy alebo príležitosti z rôznych uhlov (Zvedavosť & Intelektová agilita), ale bez snahy dostať sa k jadru problému (Nonkonformita, Laterálne myslenie & Zvedavosť).

  • Sociálna agilita (People Agility)

V oblasti sociálnej agility vidíme pozitíva, ale aj priestor pre rozvoj. Ak by sa táto osoba viac zamerala na rozvoj svojej empatie a naučila by sa, ako prispôsobiť komunikáciu svojich nápadov a myšlienok cieľovej skupine v rámci organizácie, mohla by dosiahnuť ešte lepšie výsledky (Empatia & Komunikačná agilita).

  • Zmenová agilita (Change Agility)

Skóre v oblasti zmenovej agilite naznačuje, že táto osoba je skôr „vykonávač“, aktívne koná a preberá za to zodpovednosť (Experimentovanie, Inovatívnosť & Zodpovednosť).

  • Výsledková agilita (Results Agility)

Táto osoba sa javí byť presvedčená o správnosti svojho konania a je skutočne agilná vo vzťahu k stanoveným cieľom. Pri prekážkach prispôsobí svoje konanie tak, aby dosiahla požadovaný výsledok (Dosahovanie výsledkov & Flexibilita).

  • Kariérna agilita (Career Agility)

Okrem toho vidíme, že táto osoba je menej pripravená na riadenie svojej vlastnej kariéry. Môžeme predpokladať, že keď sa na obzore objavia príležitosti, zvolí si postoj „počkám a uvidím, čo sa stane“. Týmto sa stáva závislým od spoločnosti, ktorá jej poskytne príležitosť. Toto prináša riziko, že bude náchylný zvažovať ponuky mimo organizácie (Proaktivita & Mobilita).


V reporte nájdete tiež silné stránky a odporúčania pre rozvoj agility, ktoré sú zostavené na základe výsledkov. Nižšie sú uvedené silné stránky a odporúčania pre rozvoj hodnotenej osoby:


Intelektová agilita: Myslí na nové a odlišné spôsoby riešenia problémov, môže si zvoliť rôzne uhly pohľadu na riešenie problému.


Nonkonformita: Posilnite svoju schopnosť oslobodiť sa od zaužívaných návykov kritickým premýšľaním o užitočnosti a efektívnosti spôsobov, akým sa veci robia. Pokúste sa zistiť, čo sa dá zlepšiť a konštruktívne to komunikujte, aj keď ešte nemáte riešenie.

Cenový model s kreditmi

Držíme sa nášho kreditového modelu. Na každého pozvaného účastníka použijete jeden kredit. Kredit sa odpočíta z vášho účtu až vtedy, keď respondent začne vypĺňať hodnotenie. Jednotková cena kreditu je € 44 a je potrebné zakúpiť si minimálne 10 kreditov. Potrebujete viac kreditov? Požiadajte o množstevnú zľavu.

Platba za kredit

€ 44/ kredit

bez DPHminimálny nákup 10 kreditov

Žiadne vstupné náklady!

Dostupné do jedného pracovného dňa!

Žiadne licenčné poplatky!

Vedecký základ

Predikcia pracovného úspechu je téma, ktorá sa intenzívne študuje od 80. rokov minulého storočia. Výskumníkom sa doteraz nepodarilo poskytnúť vedecky podložený popis osobnostných a motivačných čŕt „ideálneho zamestnanca“, keďže interakcia s okolitými podmienkami v tom zohráva rozhodujúcu úlohu. Pozornosť sa vzápätí presunula na motiváciu jednotlivca ďalej sa rozvíjať, ako aj na jeho schopnosť učiť sa a flexibilne sa vysporiadať so zmenami v tomto kontexte. Poznatky v tejto oblasti však boli limitované a výskumníci sa odvtedy snažia túto medzeru v poznaní vyplniť. V roku 2000 sa objavil termín „learning agility“, ktorý je v súčasnosti veľmi populárny v pracovnej a organizačnej psychológii.


Zaujímavým zistením z týchto štúdií je, že medzi jednotlivcami existujú silné individuálne rozdiely, pokiaľ ide o schopnosť učiť sa z minulých skúseností. Aby sme sa mohli rozvíjať a učiť sa, potrebujeme byť zvedaví, odvážne opustiť svoju komfortnú zónu a hľadať nové skúsenosti, ktoré môžu byť v protiklade s našimi zaužívanými zvykmi. Je to presne táto zručnosť, na ktorú odkazuje learning agilita a ktorú chceme zmapovať dotazníkom Learning Agility.


Neviete nájsť ideálneho kandidáta? Potom pouvažujte o niekom s vysokým potenciálom, kto možno (zatiaľ) nemá požadované skúsenosti, ale vyniká odolnosťou, prispôsobivosťou a túžbou rásť. 

Komentáre od spokojných zákazníkov

Thalento je hodnotným doplnkom osobných rozhovorov, ktoré vedieme s uchádzačmi alebo našimi zamestnancami. Nielenže sa výsledky ukázali ako veľmi výstižné, ale sú aj výborným konverzačným materiálom na prehĺbenie a prediskutovanie určitých vlastností.


Karen Van der Aa - First Floor Careers

Let's talk!

Daniela KrížikováManaging DirectorImage Lab SK

+421 905 737 880

Vratislav Kalenda CEOImage Lab CZ

+420 773 227 227

Follow our social media

Copyright © 2023. All rights reserved.